NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

07 december 2020

Eindadvies professionalisering en positionering Donatie- en Transplantatiechirurgie

Eindadvies professionalisering en positionering Donatie- en Transplantatiechirurgie

Aanleiding

In 2019 heeft een aantal gesprekken plaats gevonden tussen vertegenwoordigers van de donatie- en transplantatiechirurgie in Nederland en het Algemeen Bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH). Gesignaleerd werd dat een aantal donatie- en transplantatiechirurgen problemen ervaart of zou kunnen gaan ervaren bij hun (her)certificering. Ook werd de wens uitgesproken tot verdergaande professionalisering en een goede positionering van dit specialisme binnen de heelkunde.

Naar aanleiding van de uitkomsten van een eerste inventarisatie heeft het Algemeen Bestuur van de NVvH besloten om een tijdelijke werkgroep samen te stellen en aan deze werkgroep te vragen om met voorstellen te komen voor een vervolg. Recentelijk heeft het Algemeen Bestuur van de NVvH dit eindadvies vastgesteld.

Hoofdlijnen eindadvies

De belangrijkste conclusie in het eindadvies is dat de positionering van de donatie- en transplantatiechirurgie binnen het schema Heelkunde (meer) aandacht verdient. De ambitie is uitgesproken om met de ontwikkeling van een aantekening donatie- en transplantatiechirurgie een volgende belangrijke stap te zetten in de professionalisering en positionering van de donatie- en transplantatiechirurgie. Daarnaast is het (o.a.) van belang om de donatie- en transplantatiechirurgie goed te borgen in de opleiding tot chirurg.

Verdere stappen worden in nauw overleg met alle donatie en transplantatiechirurgen die in Nederland werkzaam zijn gezet. Hiertoe wordt onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de NVGIC en de NVvV een (structurele) Werkgroep Donatie- en Transplantatiechirurgie samengesteld. Dit landelijke platform zal onder aanvoering van een klein bestuurlijk gremium uitvoering gaan geven aan de aanbevelingen uit het eindadvies.

Ian Alwayn en Mijntje Nijboer hebben de afgelopen maanden een belangrijke rol gespeeld in de agendering van dit thema binnen het bestuur van de NVvH. Dat is de reden dat aan hen is gevraagd om samen met de collega’s te bezien wat een goede manier is om tot een ‘klein bestuurlijk gremium’ te komen, alsmede om bestuurlijke afstemming met de NVGIC en de NVvV te borgen.