NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

Erkenning opleiding

Goede chirurgische zorg begint bij de chirurgische opleiding. Om de kwaliteit van de opleidingen te waarborgen worden deze gevisiteerd. De visitaties vinden plaats onder auspiciën van de RGS en worden uitgevoerd aan de hand van de geldende opleidingseisen.

Opleidingsklinieken

Hieronder vindt u per opleidingsregio een overzicht van de opleidingsklinieken met erkenningstermijnen en voor welke differentiaties de erkenning geldt. De overzichten zullen regelmatig worden geupdated.

Visitatiedata in de overzichten worden pas aangepast nadat de RGS definitief uitspraak heeft gedaan over de inhoud van de erkenning en de erkenningstermijn. Totdat de RGS uitspraak heeft gedaan geldt de huidige erkenning, daarom is er voor gekozen om de visitatiedatum én erkenning pas aan te passen na het definitieve besluit van de RGS.

Opleidingsvisitatie

De visitatie van de opleiding heelkunde wordt door de leden van de Plenaire Visitatiecommissie uitgevoerd op last van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Het traject met betrekking tot de opleidingsvisitatie ziet er als volgt uit:

 • Per half jaar worden de visitaties ingepland door het bureau van de NVvH op basis van de door de RGS verstrekte expiratiedata.
 • De visitatiedatum wordt altijd vastgesteld op minimaal 14 weken voor het verlopen van de erkenningstermijn.
 • Uiterlijk 8 maanden voor de expiratiedatum verstuurd de RGS een blanco erkenningsaanvraag aan de te visiteren opleidingstermijn.
 • De opleidingskliniek levert vervolgens uiterlijk 8 weken voor de visitatiedatum de stukken digitaal aan bij het bureau. Let op! deze datum komt niet altijd overeen met de uiterste inleverdatum van de erkenningsaanvraag bij de RGS.

Inhoud visitatierapport
Informatie met betrekking tot het samenstellen van het visitatierapport is terug te vinden in het document 'instructies voor visitatoren en opleiders'. Vanaf pagina 7 (B3) vindt u een overzicht van de onderdelen die verplicht moeten worden opgenomen in het visitatierapport. Tevens zijn eisen voor het aanleveren van de stukken opgesteld door de PVC.

Voor het opstellen van de overzichten met operatieve ingrepen kunt u onderstaande bijlagen gebruiken. Het advies is om gebruik te maken van de lijst operaties 2006 voor het samenstellen van het visitatierapport. Voor de aantallen van de aios die u vanuit VREST haalt kunt u gebruik maken van de lijst 2014.

Lijst operaties 2006  

Lijst verrichtingen 2014

Lijst operaties 2023 (documenten alleen met inlog in te zien)

Erkenning differentiaties
Naast de erkenning van het algemene deel van de opleiding, zullen ook de differentiaties beoordeeld en erkend moeten worden. 

Meer informatie en tips

Erkenning differentiaties

Wanneer u een differentiatie wilt aanbieden, kunt u hiervoor erkenning aanvragen wanneer een opleidingsvisitatie voor uw kliniek is ingepland. De aanvraag verloopt in het kort als volgt:

 1. Om na te gaan of u in aanmerking komt voor het aanbieden van een differentiatie, vult u voor de gewenste differentiaties het Go/No Go formulier (zie onder) in.
 2. Bij een Go vult u de algemene vragenlijst in en upload u het gehele pakket in Compusense. Het bureau zal zorgdragen dat de leescommissie van de betreffende subvereniging de stukken voorafgaand aan de visitatie zal beoordelen. U wordt verzocht om minimaal 8 weken voorafgaand aan de visitatiedatum de stukken digitaal aan te leveren via Compusense. 
 3. Tijdens de visitatie zal de visitatiecommissie ad hoc de input van de leescommissies meenemen in de gesprekken. Naar aanleiding van de visitatiedag zal het eindoordeel, in overleg met de leescommissie opgesteld worden.

Bovenstaand kunt u gedetailleerder zowel schematisch als uitgeschreven downloaden. Deze informatie is tevens terug te lezen in de 'instructies voor visitatoren en opleiders' vanaf pagina 10 (hoofdstuk B.5)

Formulieren

Tussentijdse uitbreiding van de erkenning
Wanneer u tussentijds de erkenning van uw opleiding wil uitbreiden met een extra differentiatie, is dit mogelijk wanneer u de volgende regels in acht houdt:

 1. De basisopleiding is voor 5 jaar toegekend;
 2. De expiratiedatum is meer dan anderhalf jaar verwijderd van de aanvraagdatum;
 3. De erkenningsdatum is meer dan een jaar geleden;
 4. Erkenning van dit onderdeel (differentiatie) kan maximaal voor de duur van de basisopleiding verleend worden

De aanvraag voor een tussentijdse uitbreiding dient bij de RGS ingediend te worden. Voor informatie over het door te lopen traject, klik hier.

Handige links

Plenaire Visitatiecommissie

 • dr. B.H. Verhoeven (Voorzitter)
 • prof. dr. E.J.M. Nieveen van Dijkum (Vice-voorzitter)
 • dr. K.H. in 't Hof (Secretaris)
 • dr. M. Ankersmit (Commissielid VAGH)
 • dr. J.J. Blok (Commissielid NVvV)
 • dr. P. van Duijvendijk (Commissielid NVGIC)
 • prof. dr. M.J.R. Edwards (Commissielid NVT)
 • dr. R.J. van Ginkel (Commissielid UMC-opl. regio Groningen)
 • dr. M. van Heijl (Commissielid perif.opl. regio Utrecht)
 • dr. R.M. Houwert (Commissielid UMC-opl. regio Utrecht)
 • dr. W. Kelder (Commissielid perif.opl. regio Groningen)
 • dr. C.M.G. Keyzer-Dekker (Commissielid NVKC)
 • dr. S.M. Lagarde (Commissielid UMC-opl. regio Rotterdam)
 • dr. J.H.P. Lardenoije (Commissielid perif.opl. regio Nijmegen)
 • dr. C.A.T. van Leeuwen (Commissielid VAGH)
 • dr. A.J.G. Maaskant - Braat (Commissielid NVCO)
 • dr. J. Melenhorst (Commissielid UMC-opl. regio Maastricht)
 • dr. D. Roos (Commissielid perif.opl. regio Rotterdam)
 • dr. C.C. van Rossem (Commissielid NVvL)
 • dr. A. Schepers (Commissielid UMC-opl. regio Leiden)
 • dr. R.F. Schmitz (Commissielid perif.opl. regio Leiden)
 • dr. D.J.A. Sonneveld (Commissielid perif.opl. regio Amsterdam)
 • dr. M.N. Sosef (Commissielid perif.opl. regio Maastricht)
 • dr. Q.M.J. van der Vliet (Commissielid VAGH)

Neem contact op met:

Gerelateerd nieuws