NVvH voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvH ledencontent.

Groene OK

De NVvH is zich ervan bewust dat niet alleen het klimaat en milieu impact hebben op de gezondheid van mensen, maar dat de zorgsector zelf ook een substantiële impact heeft op het klimaat en milieu. De zorgsector is verantwoordelijk voor zo’n 7% van de CO2-uitstoot in Nederland. Ook is 4% van het Nederlandse afval en 13% van het grondstoffengebruik afkomstig uit de zorg. Vooral de OK-complexen zijn extreem vervuilend. Hoewel een gemiddeld OK-complex slechts zes tot tien procent van de totale ziekenhuisruimtes inneemt, is dit complex wel verantwoordelijk voor ruim 30% van het totale ziekenhuisafval. Zo dragen chirurgen met het leveren van zorg bij aan de klimaatcrisis. Deze paradox willen we doorbreken.

Van Groene OK naar Sustainable Surgery
De NVvH heeft ‘Duurzaamheid’ als belangrijk thema opgenomen in het Strategisch Beleidsplan 2024 – 2028. Voornemens zijn onder andere om:

 • actief uitvoering te geven aan de Green Deal Duurzame Zorg 3.0;
 • goede voorbeelden te delen;
 • duurzaamheid te borgen in het onderwijs en in richtlijnen.
Werkwijze Werkgroep Groene OK

De Werkgroep Groene OK komt maandelijks bijeen met als doel om de heelkunde te verduurzamen. Maandelijks worden goede voorbeelden geïnventariseerd en gedeeld met de leden. Ons verhaal dragen wij uit op de website, tijdens landelijke dagen, via nieuwsbrieven en het Nederlands Tijdschrift voor Heelkunde (NTvH).

Meerjarenagenda Duurzame Heelkunde

Daarnaast werkt de Werkgroep Groene OK momenteel aan een plan van aanpak om uitvoering te geven aan de Green Deal Duurzame Zorg 3.0. De vereniging vindt het belangrijk dat er binnen alle onderdelen van de vereniging aandacht is voor duurzaamheid. Zodra het plan gereed is, zal het worden gepubliceerd.

Groene Tips

Ontdek hoe u uw ziekenhuis duurzamer kunt maken met onze maandelijkse groene tips. 

Carefree

(creating a healthier environment for future patients)
De Nederlandse zorgsector is verantwoordelijk voor 7-8% van de nationale broeikasgasuitstoot en 13% van het nationale grondstofgebruik. Daarnaast spelen diverse andere problemen een grote rol, zoals de aanzienlijke afvalproductie en watervervuiling door farmaceutische resten. De operatiekamer is hierbij een belangrijk aandachtsgebied, aangezien 20-30% van het totale ziekenhuisafval hier wordt gegenereerd.

Het succesvol behalen van de doelen van Green Deal 3.0 vereist de integratie van duurzaamheid in de klinische praktijk. Ondanks deze noodzaak worden belanghebbenden vaak geconfronteerd met kennisgebreken en beleidsbarrières, wat deze verandering bemoeilijkt. Daarom is het CAREFREE-project ontwikkeld, een multidisciplinaire aanpak gebaseerd op de 10R’s van de circulaire economie. Dit project combineert methoden uit verschillende vakgebieden, zoals psychologie, ethiek, geneeskunde, duurzaamheidsonderzoek en gezondheidseconomie, om het begrip en de motivatie van belanghebbenden voor een ‘groene’ chirurgische praktijk te vergroten. Verschillende werkpakketten zijn geformuleerd rond laparoscopische cholecystectomie, met bredere toepasbaarheid op de chirurgie.

Na het vaststellen van de klinische, economische en milieueffecten (via een life-cycle assessment) van de vervuilers binnen de operatiekamer, zullen richtlijnen voor morele verantwoordelijkheid worden gepresenteerd. Bovendien zal CAREFREE inzicht bieden in de psychologische determinanten van belanghebbenden, wat zal leiden tot de ontwikkeling en het testen van gedragsinterventies om groene besluitvorming te bevorderen. Een multi-criteria beslissingsanalyse vergemakkelijkt de integratie van duurzaamheidsaspecten in richtlijnen.

Het project wordt uitgevoerd door een consortium van partners van de universiteiten en universitaire medische centra van Maastricht, Amsterdam en Nijmegen, in samenwerking met diverse bedrijven en andere belanghebbenden (zoals Fresenius Kabi, B-Braun Medical, PureBlue Water, Waterschap Limburg, Groene Zorg Alliantie, Landelijk Netwerk de Groene OK, Milieuplatform Zorgsector NL, Patiëntenfederatie Nederland, Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, Zuyd Hoge School en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-RIVM). CAREFREE wordt uitgevoerd in elf ziekenhuizen in Nederland en wordt mogelijk gemaakt door financiering door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Landelijk Netwerk de Groene OK

De NVvH zet zich actief in binnen het Landelijk Netwerk de Groene OK. Dit landelijke netwerk is een samenwerkingsverband van 16 wetenschappelijke en beroepsverenigingen die de zorg op de OK willen verduurzamen. Het landelijk netwerk stimuleert en ondersteunt individuele medisch specialisten en zorgprofessionals die werkzaam zijn op de OK om op duurzame wijze aan de slag te gaan.

Missie Landelijk Netwerk de Groene OK
Het Landelijk Netwerk de Groene OK versnelt verduurzaming van zorgprocessen op de OK’s in Nederland. We willen een transitie van en binnen de operatiekamers bewerkstelligen zodat onze CO2 voetafdruk afneemt. Daarnaast nemen wij een voortrekkersrol in de landelijke verduurzaming van de gezondheidszorg.

Thema’s Landelijk Netwerk de Groene OK
Het Landelijk Netwerk de Groene OK zet zich in op de volgende thema’s:

Factsheets
De volgende factsheets zijn beschikbaar: 

NVvH werkgroep Groene OK

 • prof. dr. S. Kruijff (Voorzitter)
 • prof. dr. N.D. Bouvy (Commissielid)
 • drs. I.G.J.M. de Bruin (Commissielid)
 • dr. S.A. Dingemans (Commissielid)
 • drs. M.M.M. Eussen (Commissielid)
 • dr. S.S. Gisbertz (Commissielid)
 • dr. I.F. Kramer (Commissielid)
 • dr. C.A.T. van Leeuwen (Commissielid)
 • dr. E.V.E. Madsen (Commissielid)
 • dr. J.S.D. Mieog (Commissielid)
 • M. Montazeri (Commissielid)
 • dr. M. Moossdorff (Commissielid)
 • dr. A. de Niet (Commissielid)
 • dr. P.R. de Reuver (Commissielid)
 • B.T.A. Schultze (Toehoorder)
 • dr. D. van Trier (Commissielid)
 • dr. D.D. de Waard (Commissielid)
 • M.I. Warmerdam (Commissielid)

Neem contact op met:

Gerelateerd nieuws

 • Duurzaamheid
Duurzaam promoveren anno 2023

Nederland produceert jaarlijks meer dan 5.000 promovendi. Aan het eind van dit traject gaat iedereen met zijn of haar mooi boekje naar de drukker. Als we het hebben over de vergroening van de zorg is onze papier verbruik daar ook onderdeel van. Wereldwijd